افزایش هزینه های گمرکی بعد از حذف ارز 4200 تومانی

 

افزایش هزینه های گمرکی بعد از حذف ارز 4200 تومانی

 بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص اجرا و اعمال نرخ ETC به جای نرخ 4200 تومانی به عنوان پایه محاسباتی در گمرک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

پیشبینی میشود در صورت عدم کم شدن سودهای بازرگانی شاهد افزایش قیمت های تولید شده خواهیم بود
کالاهای اساسی از جمله دارو،نهاده های دامی و کشاورزی که تا قبل از این با نرخ ارز 4200 تومانی وارد و هزینه هایشان محاسبه میگردیده منبعد بایستی با ارز بیست و سه هزار تومانی یا همان نرخ نیمایی محاسبه شود که این نشانگر افزایش 5 الی 6 برابری در قیمت های تمام شده برای واردات کالاهای اساسی میباشد.ر